FIGURAMA
 Je mezinárodní projekt, jediný a jedinečný, který od roku 2000 mapuje a podporuje výuku a různé přístupy k figurální tvorbě (kresba, malba a socha) na evropských uměleckých školách. Každý rok vydává katalog, kde je okolo 300 nejlepších  student-ských prací, představení škol a pedagogů a jejich prací, kteří figurální tvorbu vyučují (ARTELERIE). FIGURAMA pořádá výstavy (6 – 10 ročně) + prací pedagogů, workshopy, přednášky a sympozia. Také už šest let uděluje evropskou cenu Egona Schieleho (100 000 CZK) . V průběhu 23 let se účastnilo více než 20 univerzitPravidelně pořádá výstavy jak studentských tak pedagogických prací ve spolupráci s univerzitami v Evropě, workshopy a sympozia. 

(Univerzita výtvarného Umění v Poznani / University of Arts in Poznań, PL • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské Univerzity v PlLzni / Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art of the University of West Bohemia in Pilsner, CZ • Buffalo State College, US • Katedra umělecké anatomie a geometrie a projekce Maďarské akademie výtvarných umění v Budapešti / Department of Artistic Anatomy and Geometry and Projection of the Hungarian University of Fine Arts in Budapest, HU • Fakulta malířství a sochařství akademie Umění a designu Eugeniusze Gepperta ve Vratislavi / Faculty of Painting and Sculpture of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw, PL • Fakulta restaurování Univerzity Pardubice / Faculty of Restoration of the University of Pardubice, CZ • Universität für angewandte Kunst Wien, AT • Wako University, Tokyo, JP • FakULta Umění akademie výtvarných Umění v katovicích / Art Faculty of the Academy of Fine Arts in Katowice, PL • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave / Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, SK • Fachhochschule Mainz, DE • Birmingham – Southern College, Alabama, US • Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně / Faculty of Multimedia Communications of the Tomas Bata University in Zlin, CZ • katedra všeobecné průpravy Fakulty Umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / General Studies Department of Faculty of Art and Design of the Jan Evangelista Purkyně University in Usti nad Labem, CZ • Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, CZ • Universidad Politecnica de Valencia, ES • Fakulta výtvarných umení akadémie umení v Banskej Bystrici / Faculty of Fine Arts of the Academy of Arts in Banská Bystrica, SK • Fakulta Umění ostravské Univerzity v Ostravě / Faculty of Fine Arts of the University of Ostrava, CZ • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, CZ • Univerza v Ljubljani, SI • Akademie výtvarných umění v Praze/ Academy of Fine Arts in Prague, CZ • Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze, CZ • Miami University, US • Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, CZ • Akademie výtvarných umění ve Varšavě / The Academy of Fine Arts in Warsaw, PL • Akademie výtvarných umění univerzity v Rijece / Academy of Applied Arts University of Rijeka, HR • Státní akademie výtvarných umění ve Stuttgartu / The State Academy of Fine Arts in Stuttgart, DE, • VŠB, Fakulta stavební, Ostrava / TUO, Faculty of Civil Engineering, Ostrava, CZ)

FIGURÁLNÍ KRESBA

Figurální kresba jako zdroj poznání a zároveň zdroj řemeslné dovednosti umělce. Máme systém, který se v průběhu desetiletí (na pražské UMPRUM jsem začal učit
v roce 1991) velmi osvědčil a snažíme se ho pořád inovovat. Je založen na výkladu kánonů (zákonů) jednotlivých prvků lidského těla, jak je jako první definoval antický sochař Praxitelés (Πραξιτέλης), který se zabýval božskou mírou a jako první definoval
i zlatý řez. Tyto prvky lidského těla poznáme 
na základě mimesis (řec. μίμησις, odvo-zeno od slova μιμεîσθαι, mimeisthai, napodobovat) = mimetické kresby. Kánon je předveden a vy ho pozorováním sebe sama nakreslíte, tzn. přestane být kresbou tužkou a stane se vizuální iluzí jednotlivosti, nápodobou osvětleného detailu. Kreslíte své vlastní detaily – co znáte lépe než sebe sama. Vycházíme z toho, že poznáváním detailů lidského těla a skládáním v celek poznáváme vizuální vesmír (podle zákona,
že část obsahuje celek). Pokud poznáme dokonale vnější tvar, pochopíme i stavbu, strukturu a mechaniku lidského těla ve vizuální perspektivě. Nekreslíme věci tak,
jak vypadají, ale jak se nám jeví zkreslené perspektivou z jednoho percepčního bodu. Současně tyto musíme naplnit poznáním. Kreslíme to, co vidíme a víme (=poznání).
K tomu nám slouží deset kroků, kresby jednotlivostí, které musíte postupně splnit minimálně na 9 bodů (stupnice 1 – 12) a pak pokračujete na dalším úkolu a já mám jistotu, že jste prošli poznáním. To znamená: informace, pochopení, uvědomění, zpracování a výstupem je profesionální kresba s Vaší osobnostní pečetí. Kreslíme při plném vědomí. Proto tímto posilujete svůj autorský rukopis a své výtvarné myšlení.
Je důležité si uvědomit, že jsme iluzionisti, kouzelníci. Vytváříme iluzi, která může být odrazem reality nebo může být silnější než realita. Může být obohacená o naše emoce, poznání a příběh, který tam vložíme. Iluzionisti své triky předávají jen dalším kouzelníkům, kteří je dokáží pochopit a pracovat s nimi.


prof. Boris Jirků, ak.mal

POZNÁMKY K FIGURÁLNÍ KRESBĚ.

Často se setkám s otázkou, zda je třeba se učit kresbu podle modelu, když mime-tickou, zpodobivou složku lépe uchopí nová média. Tato otázka stála již u zrodu moderního umění v polovině 19. století. Myslím však, že nová média přinesla spíše potřebu figurální kresbu redefinovat. Svým charakterem poukázala na její nezastupitelné vlastnosti a mohutnosti. Kresba podle živého modelu, anglicky lifedrawing, tak, jak je praktikována na akademiích a jiných výtvarných školách,
je přepychem několika posledních století. Ve středověku sloužily k výuce figurální kresby knihy vzorů a celé inventáře gypsových plastik. Ty byly návodem jak figuru tvarově stylizovat, předkládaly tvary, které je potřeba v rozmanitých lidských tělech hledat. Hlava má být jako…, údy mají vypadat takto… K živému modelu byli studenti připuštěni až po absolvování kresby těchto vzorů. Tento způsob učení měl přednosti, ale i limity. Vštěpoval studentům povědomí o anatomii a zároveň o dobovém stylu
a požadovaném kánonu. Živý model je však vždy odlišný
 od vzoru, je individuální, složitější, s mnoha možnostmi vyjádření, stejně jako ten, kdo model kreslí. Živý model je svým způsobem neuchopitelný a tím je pro kreslíře výzvou. Kresba podle živého nahého modelu nabízí kreslíři svobodu vyjádřit postoj člověka své doby, ale i jeho subjektivní, subtilní názor. Od doby svého vynálezu se fotografie stávají stále vyhledávanější pomůckou výtvarníků, ať v podobě analogové či digitální.
Jejich figurální modely jsou tak zprostředkované
 a limitované optickým
a kybernetickým médiem. Ve své pedagogické praxi shledávám, že ti, kdo prošli figurální kresbou podle živého modelu, s fotografiemi umí pracovat lépe, než ti,
kteří kresbou neprošli. V pomalém procesu kresby jsou tvary a vztahy mezi nimi promyšleny, prožity, ale i uloženy do paměti 
a podvědomí. Člověk se pak umí
v opticky změněné realitě lépe orientovat 
a najít to, co skutečně chce a potřebuje. Rozumí rozdílu v optice, v anatomii a znázornění prostoru  u fotografického média
i u kresby podle modelu. 
Jako nezastupitelné charakteristiky kresby vidím:

• rukodělnost, nezprostředkovaný individuální dotek a rukopis autora. Možnost syntetického, časově komprimovaného pohledu na lidské tělo a jeho znázorňování

• tvarovou a plošnou redukci a stylizaci kresleného modelu

• deformaci a transpozici kresleného modelu umožňující vyjádření psychických charakteristik, tzv. vnitřního modelu.

• konceptuální práci s modelem.

 Nesmíme však zapomínat, že kresba je médium – prostředek. Neexistuje žádný věrný, objektivní přepis reality, tedy i lidské figury. Abychom kresbu figury pochopili, znamená ovládnout vizuální jazyk. Podklad, formát, rám a rámec, měřítko zobrazovaného, a pak perspektivní způsob výstavby prostoru, stínování, šrafuru. Viděný a kreslený obraz figury prochází mnohem složitějšími a hůře vysvětlitelnými síty, než obraz fotografický. Pracuje s okem, myslí,výtvarnou zkušeností, pamětí, intuicí a motorikou ruky.  Při figurální kresbě také vznikají zvláštní, „bezdotykové“ relace mezi modelem a autorem. Často mě napadá, proč se lidé chtějí učit kreslit nahé lidské tělo. Nejde jim většinou jen o kreslířskou dovednost. Chtějí se dotknout bez doteku, chybí jim lidský dotek a prostřednictvím kreslení se tento dotek, možná virtuálně uskutečňuje. Nebo se snaží nalézt sebe prostřednictvím modelu.
Je tam přítomna projekce. Model také řeší své problémy. Často jsem měl dojem,
 
že po chvíli sezení jako by vystoupil sám ze sebe, jako by odložil tělo, které pracuje
a odpočíval sic
 od něj fyzicky i psychicky. Jedna modelka se po sezení na sebe zkoumavě podívala a řekla mi: „To je zvláštní, co to tu dělám a ještě ta nahota…“
Pro model může být sezení terapeutické. Sezením získává sebevědomí, uvědomuje si na kresbách studentů a studentek kolik různých svých podob může mít. Že není jenom jedna kýžená a správná podoba. Tím, že se model stává nástrojem pro studi-um druhého, je platný, podílí se na tvorbě, je potvrzován pohledy a komunikací
s druhými, zvědomuje své Já. Do
konalá, anatomicky správná a opticky přesná kresba je však svým způsobem morbidní. Je něčím jako odlitkem těla. Takové naturalisticky provedené kresby svými detaily a zastaveností nutně upozorňují na proces vadnutí
a stárnutí vedoucí ke smrti. Proto je nutný další kreslířův krok. Ten znamená transformaci nastudovaného těla. Jeho oduševnění, osmyslení, obzvláštnění, oslavení, použití k myšlence. Ne ovšem formálním, instrumentálním přístupem,
ale s pocitem figury někde uvnitř. Kresba figury byla a bude projekcí i zrcadlem člověka. Jakýmsi dvojníkem
 nebo simulakrem, chcete-li. V každé době bude odrážet filozofický, antropologický, psychologický pohled na člověka. Stává se jeho potvrzením, navzdory danostem a vydanostem existence. Napadají mne Gauguinovy otázky – odkud jsme, kdo jsme, kam jdeme. Četl jsem pěknou metaforu, která se dotýkala zmíněné situace. Jsme jako posádka prámu uprostřed moře, která ztratila paměť. Nevíme, odkud jsme vypluli a nevíme, kam plujeme. Můžeme ale zkoumat sama sebe a to není málo. Figurální kresba je jedním z prostředků takového zkoumání.

prof. Daniel Balabán, Ostrava

HTML Website Maker